web
analytics

Verdsettelse av selskaper ved skilsmisse

av | aug 9, 2016 | Skilsmisseoppgjøret

I mange skilsmisseoppgjør kan selskaper og aksjer være verdifulle deler av skifteoppgjøret. Når eierskapet til selskaper skal fordeles må vi foreta en verdsettelse på aksjene eller eierandelene. I denne artikkelen ser vi nærmere på prinsippene for å finne verdien av selskaper ved skilsmisseoppgjøret.  

SKREVET AV ADVOKAT SVEIN STEINFELD JERVELL

Innledning : Verdsettelse av selskaper kan være komplisert

Når ektefeller skiller lag skal felles eiendeler fordeles. Videre skal netto felleseiemidler deles på to som en del av det verdimessige oppgjøret.

Som en del av slik prosess må eiendelene verdsettes. En særlig utfordring knytter seg til verdsettelse av selskaper. Prosesser knyttet til verdsettelse av selskaper, særlig i kombinasjon med vurdering av størrelse på eventuelt skjevdelingskrav, er en komplisert affære. (Les også vår artikkel om skjevdeling som du finner her.)

Denne artikkelen om verdsettelse av selskaper ved skilsmisseoppgjør gir deg en kort innføring i de spørsmål som reises, uten at den på noen måte er uttømmende. I slike saker er verdiene gjennomgående høye, og det anbefales alltid å la seg bistå av advokat eller på annet vis innhente juridisk bistand.

Utgangspunktet: Verdien på skjæringstidspunktet

For eiendeler som den ene ektefellen fullt ut eier, eller kan kreve utlagt etter ekteskapsloven § 67, følger verdsettelsen av ekteskapsloven § 69.

Verdien skal etter ekteskapsloven § 69 settes til verdien pr. skjæringstidspunktet, dvs. som hovedregel tidspunktet samlivet ble brutt eller det tidspunktet separasjonsbevilling innkom til fylkesmannen, avhengig av hvilket av det forannevnte som inntraff først, se ekteskapsloven § 60.
Etter ekteskapsloven § 69 skal verdien, ved manglende enighet, fastsettes ved skiftetakst. Taksten skal svare til omsetningsverdien, dersom ikke annet er bestemt. Ved bestemmelsens henvisning til omsetningsverdi, må retten ta stilling til antatt markedspris, dvs. hva en tenkt kjøper ville betalt for aksjene eller andelene i det åpne markedet.

Når retten skal ta stilling til den konkrete verdsettelsen av aksjene / andelene, vil det kunne oppnevnes sakkyndige meddommere, se skifteloven § 125 jf. skjønnsloven § 12. Det vil ofte også være aktuelt med sakkyndige vitner. Disse vil vurdere eller gi innspill på andelenes / aksjenes verdi og dermed bidra til et bedre avgjørelsesgrunnlag.

Den konkrete verdsettelsen

Når det gjelder den konkrete verdsettelsen, vil det ofte tas utgangspunkt i selskapets balanseførte verdier. Selskapsbalansen med balanseførte verdier er i den forbindelse en regnskapsrapport som angir selskapets formuesstilling på et bestemt tidspunkt. Selskapsbalansen vil dermed gi en pekepinn på de verdier som presumptivt ligger i selskapet.
Selskapsbalansen består av aktiva (eiendeler) og passiva (gjeld). En positiv egenkapital, altså når eiendeler trekkes fra gjeld, vil kunne gi indikasjoner på verdier i selskapet som da vil inngå i det verdimessige oppgjøret under skiftet.
Det kan i tillegg tenkes at selskapet har såkalt goodwill, altså verdier som ikke følger av selskapsbalansen, som inngår i skiftet. Goodwill er definisjonsmessig differansen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomheten og verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i virksomheten, se nærmere regnskapsloven § 5-7.

For beregning av goodwill er det ofte naturlig å se hen til om selskapet generer et overskudd som ikke samsvarer med de balanseførte verdiene. Viser selskapets resultatregnskap slikt overskudd at inntektene gir grunn til å anta en kjøper ville betalt mer enn det som følger av balanseregnskapet, vil det overskytende kunne være goodwill.

Det er likevel ikke all goodwill som skal medregnes i et ektefelleskifte. Av forarbeidene er det gjort unntak for goodwill som knytter seg til personlige forhold hos den ektefellen som krever selskapet utlagt på skiftet.

Unntaket har sammenheng med at det er verdiene pr. skjæringstidspunktet som er gjenstand for deling. Goodwill som nevnt over vil derimot knytte seg til ektefellens inntekter etter skjæringstidspunktet, som er skiftet uvedkommende.

Grensedragningen mellom hvilken andel av goodwillen som knytter seg til forhold hos ektefellen som person og hvilke som knytter seg til andre forhold, er svært skjønnsmessig og dermed vanskelig å vurdere. En aktuell rettesnor er likevel at man holder utenom delingen den del av virksomheten som knytter seg til ektefellens fremtidige yrkesutøvelse. I den forbindelse vil den konkrete størrelsen på virksomheten, herunder også om virksomheten har andre eier og flere ansatte, være relevante forhold.

Det kan også være at det skal gjøres skjønnsmessig fradrag ut fra det som kan utledes av selskapsbalansen med tillegg av eventuell goodwill. Det kan bl.a. være tilfellet dersom ektefellen besitter en minoritetspost og det dermed da må gis en minoritetsrabatt. Det kan også være at de balanseførte verdiene må anses verdt mindre i en tenkt salgssituasjon, enn det som følger av balanseregnskapet. Til slutt kan gjeldende aksjonæravtale el. gi føringer for eventuell verdi i forbindelse med eventuelt salg av aksjer eller andeler.
Vurderingen er uansett konkret og beror i stor grad på skjønn. Som fremholdt innledningsvis er det viktig å innhente juridisk bistand ettersom vurderingene er skjønnsmessige og dermed også konkrete og kompliserte.

Advokathjelp ved skifteoppgjør?

Våre advokater står klar til å hjelp deg med alle praktiske og økonomiske spørsmål knyttet til skifteoppgjøret etter en skilsmisse. Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på telefon 21 37 80 00, for å snakke med en advokat i dag.