web
analytics

Skilsmisseprosessen – fra separasjon til skilsmisse

mai 13, 2014

Hvordan gjennomføres en skilsmisseprosess?

Her får du oversikt over reglene som gjelder for den praktiske prosessen fra samlivsbrudd og separasjon til endelig skilsmisse.

Andre artikler du kan ha interesse av: 

Skilsmissens første steg : separasjon ved samlivsbrudd

Utgangspunktet etter ekteskapsloven er at skilsmisse gis etter minst ett års separasjon eller minst to års samlivsbrudd.

Skilsmisse forutsetter altså at partene har hatt et lengre samlivsbrudd.

Det er kun i helt spesielle tilfeller at skilsmisse kan gis med umiddelbar virkning (vold, alvorlige trusler etc).

Som ektefelle har du rett til å kreve separasjon, og senere skilsmisse, uavhengig av om partneren er enig i beslutningen om å påbegynne skilsmisseprosessen eller ikke.

Etter ekteskapsloven § 19 kan «et ekteskap oppløses ved skilsmisse etter forutgående separasjon i medhold av § 21 eller uten forutgående separasjon i medhold av §§ 22 og 23. Et ekteskap kan videre oppløses i medhold av § 24».

For å få en forståelse av hva som menes med dette og hva slags krav som stilles i medhold av loven, skal vi i denne artikkelen gå gjennom de viktigste bestemmelsene om skilsmisseprosessen som følger av ekteskapsloven.

Krav om mekling der ektefellene har barn under 16 år

Før vi går videre er det viktig å merke seg at ektefeller som har barn under 16 år, må ha gyldig meklingsattest før fylkesmannen innvilger separasjonen (jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51). Det samme gjelder i de tilfeller hvor sak om foreldreansvar, fast bosted eller samværsrett skal bringes inn for domstolen (jf. barneloven).  Det kan tilbys inntil 7 timers gratis mekling. Første meklingstime er obligatorisk, og det er etter denne at mekleren skriver ut meklingsattesten. Attesten er gyldig i 6 måneder. Alle familievernkontorer tilbyr mekling. Finn det familievernkontoret nærmest deg ved å trykke på linken under;

http://www.bufetat.no/finnkontor/?County=0&Town=0&type=f

Separasjon før skilsmisse

Etter ekteskapsloven § 20 kan «en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kreve separasjon. En separasjon blir uten rettsvirkning dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Samliv i en overgangstid inntil samlivet blir brutt, eller kortvarig forsøk på å gjenoppta samlivet, har likevel ikke denne virkningen».

Siden det ikke er noe krav om «saklig grunn» eller lignende for å kreve separasjon, trenger separasjonsbegjæringen ikke å begrunnes. De eventuelle spørsmål i sammenheng med ekteskapet trenger således ikke være avklart, men spørsmål tilknyttet barn bør så langt som mulig være kartlagt under den forutgående meglingen. Begjæringen sendes til fylkesmannen i det fylket hvor ekteparet sist bodde sammen (evt. hvor en av partene nå bor), hvor vigselsattest og evt. meglingsattest skal vedlegges. Begjæringen må underskrives av begge ektefellene, men der man ikke er enige om separasjonen er kun den enes underskrift tilstrekkelig. Underskriften/underskriftene skal bekreftes av to vitner over 18 år, advokat eller offentlig tjenestemann.

Søknadsskjema for separasjon finnes her;

http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=9

Separasjon forutsetter samlivsbrudd

Det er viktig å være bevisst at rettsvirkningene  (gyldigheten) av en separasjon er betinget av det foreligger samlivsbrudd. Det er altså et krav om at ektefellene ikke bor/lever sammen. At ektefellene bor fra hverandre av naturlige årsaker grunnet arbeid, studier osv, innebærer ikke i seg selv samlivsbrudd. I atskillelseskravet er utgangspunktet at partene økonomisk og praktisk har innrettet seg i henhold til separasjonen. Graden av kontakt vil spille inn som et moment. Hvis ektefellene etter separasjonsbevillingen fortsetter samlivet eller gjenopptar det, vil gyldigheten av separasjonen falle bort.

Man har i en viss grad akseptert samliv i en overgangsperiode uten at separasjonsbevillingen faller bort. Det godtas en avviklingstid på rundt 2 måneder. Ved lengre avviklingstid, vil man kreve spesielle grunner for at separasjonen ikke skal anses som brutt. Det kan blant annet omhandle tvist av bolig, press, tvang, sykdom, spesielle bosituasjoner osv.

Momenter i atskillelseskravet kan for det første være at man melder flytting til folkeregisteret. Dette er et sterkt holdepunkt for atskillelse, og en enkel og effektiv måte å bevise at partene retnt faktisk har flyttet fra hverandre, men ikke avgjørende i den forstand. Et annet moment er at man har fastsatt en ordning med omsorg/samvær med barn og bidrag.

Graden av kontakt etter samlivsbruddet er verdt å merke seg. En viss grad av kontakt er selvfølgelig tillat, og i alle fall i de tilfeller hvor man har felles barn. Hvor grensen mellom tillat og ikke tillat kontakt går, beror på en helhetsvurdering. Det blir her ofte lagt vekt på graden og hyppigheten av kontakten, og en viss grad av ektefellenes motiver.

Krav om skilsmisse etter utløp av separasjonstiden

Etter ekteskapsloven § 21 kan «hver av ektefellene kreve skilsmisse når de har vært separert i minst ett år»

Det henvises her til da fylkesmannens bevilling er gitt, og der man har holdt seg innenfor kravene i henhold til § 20. Søknaden sendes til fylkesmannen. Søknadsskjema for skilsmisse ved separasjon finnes her;

http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=496

Etter ekteskapsloven § 22 kan «hver av ektefellene kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst to år»

Som nevnt tidligere kan man kreve skilsmisse uten å være formelt separert, ved at samlivet har vært brutt i minst to år. I slike tilfeller er det klart at man ikke kan legge separasjonsbevilgningen til grunn, og en må derfor kreve klarhet for at den ene eller begge anser samlivet for brutt. Dette gjøres praktisk sett ved at man bor på to forskjellige adresser i nevnt tidsperiode. Søknaden sendes til fylkesmannen. Søknadsskjema for skilsmisse ved samlivsbrudd finnes her;

http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=497

Oppløsning av ekteskap uten forutgående separasjon

Et ekteskap kan også i helt spesielle tilfeller oppløses uten forutgående av separasjon i medhold av ekteskapsloven § 23. Dette er imidlertid en spesialbestemmelsen som gjelder ved oppløsning grunnet overgrep eller tvangsekteskap. Ekteskap kan videre oppløses i medhold av § 24. Bestemmelsen gir rett til oppløsning hvis ekteskapet er inngått mellom nære slektninger, eller i tilfeller av bigami.

Fylkesmannens vedtak om skilsmisse forkynnes for begge parter, ved at de får beskjed på en formell måte. Man har her en klagefrist på tre uker fra forkynnelsen. Når denne fristen har gått ut, kan det utferdiges en endelig bevilgning for skilsmisse.


Hvordan kan vi hjelpe deg?

Våre skilsmisseadvokater kan hjelpe deg med alle spørsmål innen separasjon og skilsmisse.

Du kan for eksempel bestille tid for å møte oss på vårt kontor i Oslo og snakke med en advokat og få vite mer om hvordan du bør planlegge en skilsmisseprosess. Det er mye å tenke på i en skilsmisse, og vi kan hjelpe deg med praktiske og rettslige grep som gjør at du kommer mest mulig smertefritt gjennom prosessen.

Vi bistår selvfølgelig også med gjennomføring av skifte, og i rettslige konflikter hvis det blir aktuelt.

Ring oss i dag på 21 37 80 00, så vil du rask komme i kontakt med våre skilsmisseadvokater.

Du kan også fylle ut skjemaet under: