web
analytics

Samboeres rett til å kreve felles bolig utlagt til seg ved et samlivsbrudd

av | apr 12, 2016 | Samboerskap

Ved ugift samliv er hovedregelen at hver av partene beholder sine eiendeler ved samlivsbrudd. Ingen av partene har i utgangspunktet krav på å få overta den annen parts andel av boligen. Sameieforholdet må i mangel av enighet om annet, oppløses ved salg av boligen på det åpne markedet. Lov om husstandsfellesskap innebærer et unntak fra dette utgangspunktet, jfr lovens § 3.

Av: Adele Ekeli Røssnes, advokatfullmektig.

For at bestemmelsen skal komme til anvendelse er det en forutsetning at partene har bodd sammen i minst to år, jfr. husstandsfellesskapsloven § 1, og det må videre foreligge «sterke grunner» for at den ene kan overta bolig, for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Vurderingen blir konkret i det enkelte tilfellet. Det at bestemmelsen er gitt denne ordlyden, bærer bud om at det her er snakk om en regel som kommer til anvendelse i unntakstilfeller.

I bestemmelsens forarbeider heter det at det ved vurderingen må foretas en avveining av de ulike husstandsmedlemmers interesser og behov. Momenter ved denne vurderingen er b.la:

  • Omsorg for eventuelle barn.
  • Eventuelle avtaler som er inngått mellom partene.
  • Personlige forhold ved den ene part, som genererer et større behov enn for den andre parten.

Ved et brudd står man ofte overfor mer eller mindre jevnbyrdige parter der behovene for å overta bolig og innbo er tilnærmet like store. I rettspraksis og forarbeider er det derfor fastholdt at det bør være en klar overvekt av hensyn som taler for å tilkjenne et husstandsmedlem rett til å overta en bolig, eller ideell andel av en bolig, som eies av et annet husstandsmedlem.

Som sagt er normen for anvendelsen av bestemmelsen streng.  Dette kommer blant annet til uttrykk i Borgarting lagmannsretts dom i LB-2000-166: Det at eiendom som samboerne eide i fellesskap hadde vært i den ene samboerens familie i 45 år, tilsa ikke at det forelå «sterke grunner» slik som bestemmelsen i husstandsfellesskapsloven § 3, krever.