web
analytics

Pro et contra- oppgjøret: Oppgjør av utgifter som har påløpt etter skjæringstidspunktet

feb 29, 2016

Ekteskapsloven § 60 har regler om når det økonomiske fellesskapet mellom ektefeller skal anses som oppløst.- det såkalte «skjæringstidspunktet». Et praktisk tilfelle er at det påløper både utgifter og eventuelt også inntekter på de eiendelene dere har eid i fellesskap også etter at separasjonen er et faktum, men før boet er skiftet mellom dere. Den klare hovedregel er at disse utgiftene skal fordeles etter eierbrøk i det såkalte «pro et contra-oppgjøret».  Hvilke utgifter som skal gjøres opp i denne prosessen er stort sett opp til partene selv. Utgifter som inngår i dette oppgjøret er veldig ofte knyttet til partenes felles bolig.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan disse utgiftene skal avregnes, og gi deg 3 gode tips for pro et contra oppgjøret.

Først: Dette er situasjonen:

Pro et contra-oppgjøret omfatter ikke bare boutgifter. Det omfatter alle utgifter som partene er felles ansvarlige for og som den ene har betalt mer av enn hans eierbrøk tilsier.

En typisk situasjon for fraseparerte ektefeller er at den ene blir boende i felles bolig inntil videre, mens den annen flytter ut. Den parten som blir boende i felles bolig vil normalt sett være den som betaler utgifter som påløper boligen slikt som renovasjon, forsikringer, strøm mv. Den parten som har flyttet ut vil etter el § 68 (2) ha krav på husleie tilsvarende sin eierbrøk. Husleien skal tilsvare «vanlig markedsleie». Dersom boligen eies med en halvpart på hver, vil den som blir boende igjen i huset ha krav på å få dekket halvparten av utgifter som påløper boligen, mens parten som flytter ut vil ha krav på husleie for sin eierandel.

Krav på husleie kan motregnes mot påløpte utgifter så langt det rekker. Oppgjør av krav utover dette skal også gjøres opp. Løsningen her vil være at partene går i forhandlinger med hverandre.

Nedenfor følger nyttige tips til gjennomføringen av pro et contra-opgjøret:

1. Ikke bland penger og barn!

Som nevnt innledningsvis vil partene ha avtalefrihet når det kommer til hvilke utgifter som skal inngå i pro et contra-oppgjøret. Det er imidlertid ikke ansett som «god latin» å blande penger og barn. Utgifter til felles barn slik som utgifter til barnehage/SFO og barnebidrag mv. burde ikke inngå i dette oppgjøret.

2. Utgifter til forbruk dekkes ikke

Utgifter til eget forbruk dekkes ikke. Eksempel på slike utgifter er strømforbruk, internett og utgifter til mat mv. Merk at utgifter til strømnettleie normalt skal deles mellom dette. Dette fordi denne utgiften regnes som «nødvendig».

3. Vent med pro et contra-oppgjøret til etter at boet for øvrig er oppgjort mellom dere

Et ektefelleskifte kan være meget vanskelig å få gjennomført. Dette fordi det ofte ligger vonde følelser bak bruddet. Det er derfor lurt å vente med pro et contra-oppgjøret til ektefelleskiftet er gjennomført. Det anbefales at partene konsentrerer seg om fordeling av de viktigste og største verdigjenstandene først.