web
analytics

Økonomiske konsekvenser av avtaler og avgjørelser om barnefordeling

okt 5, 2014

Barnefordeling skaper ikke bare praktiske og følelsesmessige utfordringer. Økonomiske spørsmål er også en realitet foreldrene må ta hensyn til etter bruddet.Hva skjer med barnetrygden? Hvordan fordeles reisekostnader når barnet skal ha samvær? Hva slags støtte kan man få fra NAV?

Forfatter: Advokat Maria Cabrera Stråtveit

I denne artikkelen gir vi deg oversikt over de økonomiske forholdene som dukker opp ved barnefordeling. 

Økonomiske spørsmål i forbindelse med barnefordeling

En avtale eller rettsavgjørelse om fast bosted og samvær får en rekke økonomiske konsekvenser. De mest praktiske økonomiske følgene er reisekostnader som påløper i forbindelse med samvær, barnebidrag, støtte fra NAV, barnetrygd samt skattemessige konsekvenser. I denne artikkelen får du en oversikt over de viktigste spørsmålene som dukker opp.

Reisekostnader ved samvær

Det følger av barneloven § 44 at reisekostnader i forbindelse med samvær skal fordeles mellom foreldrene dersom de ikke blir enige om noe annet. Foreldrene står med andre ord fritt til å gjøre de avtaler de ønsker vedrørende reisekostnadene som påløper i forbindelse med samvær.

Ved en fordeling etter loven tas det ikke hensyn til hvem som har besluttet å flytte og som potensielt har utløst høye reisekostnader. Etter loven er det kostnadene til barnets reise til og fra samvær samt forelderens reise for å følge barnet til og fra samvær som skal fordeles. I tillegg skal forelderens reise til og fra samværsstedet deles når samværet skjer der barnet er fast bosatt.  Etter loven skal reisekostnadene dels etter størrelsen på inntekten mellom foreldrene. I praksis vil dette si på samme som barnebidraget blir fordelt etter foreldrenes inntektsevne når NAV fastsetter barnebidrag.

Vi anbefaler at det gjøres avtaler om reisekostnader dels fordi det kan føre til konflikt dersom dette ikke er avklart og dels fordi det er vanskelig å få gjennomslag for dekning av påløpte reisekostnadene dersom man ikke har en avtale eller avgjørelse som regulerer reisekostnader i forbindelse med samvær.

En avtale eller avgjørelse om reisekostnader kan tvangsfullbyrdes.

Barnebidrag

Uavhengig av om foreldre bor sammen med eller har foreldreansvar for sine barn så har foreldre underholds-/bidragsplikt for sine barn. Dersom barnet har fast bosted hos en av foreldrene og samvær med den andre, er det samværsforelderen som betaler barnebidrag til fast bostedforelderen. Ved delt bosted skal det også betales bidrag ved at den som har høyest inntekt betaler et beløp til den med laveste inntekt. Det er vanlig å avtale at de ikke skal være noe bidrag ved delt bosted.

Det er opp til foreldrene om de ønsker å inngå en privat avtale om barnebidrag eller om man vil at NAV skal fastsette barnebidraget. Dersom foreldrene velger privat avtale står de fritt til å avtale akkurat det bidraget de ønsker og denne løsningen gir en bedre mulighet til å tilpasse den enkelte families situasjon enn dersom bidraget fastsettes av NAV. Selv om foreldrene velger privat avtale kan de likevel når som helst ombestemme seg å kreve at NAV fasetter bidraget.  Når NAV fastsetter bidrag beregnes bidraget sjablongmessig ut ifra hva det koster å forsørge barn. Bidraget varier med barnets alder. Barnebidraget skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter deres inntekter.

Det gis fradrag i bidraget for avtalt eller fastsatt samvær med barnet. Dersom man ønsker at NAV skal fastsette bidraget må det betales et gebyr.

Uavhengig av om man har privat avtale eller bidrag fastsatt av NAV kan man be om at NAV Innkreving står for formidling og innkreving av bidraget. Dette er et gebyrfritt tilbud.

Barnebidraget skal ikke beskattes og den bidragspliktige får ikke skattefradrag for betalt bidrag.

Støtte fra NAV til enslig forsørger

En avtale eller avgjørelse om fast bosted kan utløse en rekke stønader til fast bostedsforelderen, herunder rett til overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad. I tillegg til å være fast bostedsforeldre må vedkommende være enslig forsørger for å få rett til disse ytelsene. I dette ligger det at man må være alene om omsorgen for barn og fylle vilkåret om ikke å leve sammen med den andre av barnets foreldre eller ha hatt samboer i 12 av de siste 18 månedene.

Søknad om støtte til enslig forsørger må rettes til NAV.

Barnetrygd

Barnetrygd gis foreldre eller foresatte for alle barn som er bosatt i Norge og er under 18.

Ved fast bosted utbetales barnetrygden til den av foreldrene som har barnet fast bosatt hos seg.   Ved delt bosted skal barnetrygden deles og utbetales med en halvpart til hver av foreldrene. Når foreldre ikke lever sammen med barnet har barnet rett til barnetrygd og den skal da utbetales direkte til barnet.

Utvidet barnetrygd gis til enslige forsørgere og er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren faktisk bor sammen med.  Retten til utvidet barnetrygd forutsetter at man er enslig forsørger og opphører derfor når man har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter seg på nytt.

Barnetrygden er skattefri og skal ikke oppgis i selvangivelsen

Siden 1996 har barnetrygden utgjort per måned kr. 970 ved ordinær barnetrygd og kr. 1940 ved utvidet barnetrygd.

Skattefradrag

Enslige forsørgere skal fra og med 2013 ikke lenger liknes i skatteklasse 2, men i skatteklasse 1. I stedet gis det et særfradrag i alminnelig inntekt for skattytere som bor alene med omsorg for barn under 18 år.

Særfradraget gis til fast bostedsforelder eventuelt deles med halv sats til hver av foreldrene dersom det foreligger avtale eller avgjørelse om delt bosted. Rett til særfradrag forutsetter at man er ugift, skilt, separert, enke/enkemann og ikke lever med samboer på varig basis.

Retten til særfradrag avhenger av om NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret.

Om forfatteren

Denne artikkelen er skrevet av advokat Maria Cabrera Stråtveit. Advokat Stråtveit har arbeidet som advokat med fokus på skilsmissesaker og foreldretvister siden 2009.

For advokatbistand, kontakt oss i dag på telefon

(+47) 21 37 80 00

Eller les mer om hva våre advokater kan bistå med på denne siden.

Send forespørsel om advokathjelp i skjemaet under:

Kontakt advokat

1 + 7 =