web
analytics

Offentlig skifte ved skilsmisse

feb 16, 2016 | Skilsmisseoppgjøret

Offentlig skifte kan være aktuelt der ektefellene ikke klarer å enes om gjennomføringen av skiftet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglene som gjelder for offentlig skifte ved skilsmisse. 

Forfatter: Advokat Svein Steinfeld Jervell

Når er det aktuelt å kreve offentlig skifte?

De aller fleste ektefeller (eller registrerte partnere) blir enige om fordelingen av felleseiemidler og fordeler disse i minnelighet.
Noen ganger er imidlertid motsetningene så store at parene ikke klarer å komme frem til en løsning. Når ektefeller ikke blir enige om fordeling av felleseiemidler, har hver av ektefellene anledning til å begjære offentlig skifte. Dette følger av skifteloven § 53 nr. 1.

Offentlig skifte forestås av tingretten. Den som begjærer offentlig skifte må stille sikkerhet for skifteomkostningene, men beløpet deles til slutt av felleseiemidlene.

Når er det ikke aktuelt med offentlig skifte?

Ettersom offentlig skifte kun angår fordelingen av ektefellers midler i felleseie, vil ikke offentlig skifte være aktuelt for ektefeller med fullt særeie. Partene vil da ikke ha noe felleseie å fordele. Tvister knyttet til eiendeler i særeie må derfor anlegges for retten som et ordinært søksmål.

På tilsvarende vis vil ikke samboere ha midler i felleseie. Tvister vedrørende eiendeler mellom samboere må dermed også anlegges for retten som et ordinært søksmål.

Til slutt kan det heller ikke begjæres offentlig skifte, hvis det foreligger avtale om delingen. Da må i så fall delingsavtalen angripes gjennom ordinært søksmål, innen de rammer ekteskapsloven oppstiller, se særlig ekteskapsloven § 65.

Hva skjer under et offentlig skifte?

Retten vil, under et offentlig skifte, forsøke å mekle for å få i stand en minnelig løsning.

Som regel avholder retten et såkalt saksforberedende møte i forkant av selve åpningen av offentlig skifte, hvor formålet nettopp er å komme frem til en løsning. Rettsgebyret for saksforberedende møte er ofte betydelig lavere sammenlignet med forskuddet som må innbetales ved selve åpningen av det offentlige skiftet. Saksforberedende møte representerer således et lavterskeltilbud som i det minste kan klargjøre og redusere tvistepunkter.

Etter åpningen av offentlig skifte, vil rettens oppgave være å avklare de spørsmål som må løses mellom ektefellene for deretter å avslutte delingen gjennom en utlodningskjennelse. Retten har derimot ikke noe ansvar for forvaltningen av eiendeler mens det offentlige skiftet pågår. Til å forestå det praktiske arbeidet med delingen og mekle mellom partene kan retten oppnevne en bobestyrer, som normalt vil være en advokat.

Dersom partene ikke kommer til enighet om ett eller flere punkter, må disse forholdene avgjøres ved såkalt skiftetvist. En av partene vil da bli pålagt å inngi søksmål. Saksgangen vil da i hovedsak følge de samme regler som ved sivile saker, men med enkelte unntak. Aktuelle problemstillinger under slik skiftetvist kan erfaringsmessig være;

  •  verdsettelse av enkelte eiendeler under skiftet (eiendommer, selskaper mm.) ;
  • forholdet mellom felleseiemidler og midler som kan holdes utenom delingen;
  • omfanget av verdier som kan kreves skjevdelt;
  • gjeldsfordelingen;
  • tvist om (med)eiendomsrett (f.eks. på bakgrunn av direkte og indirekte bidrag);
  • tvist om hvem av partene som kan overta (få utlagt) enkelte eiendeler;
  • vederlagskrav (svekkelse av delingsgrunnlaget eller bruk av midler for erverv av eiendeler som kan holdes utenom delingen) samt
  • «Pro & contra»-oppgjøret (fordeling av inntekter og utgifter etter skjæringstidspunktet).
  • Jussen knyttet til ovennevnte forhold kan ofte vise seg komplisert, slik at det er tilrådelig med juridisk bistand.

Våre 5 tips ved offentlig skifte:

1. Avklar når det er aktuelt med offentlig skifte og når det ikke er det:

Et offentlig skifte vil kunne være kostnadsdrivende, spesielt dersom tvistepunkter allerede er avklart og uansett må løses gjennom en skiftetvist. Partene vil da kunne være vel så tjent med et vanlig søksmål, fremfor offentlig skifte som kan representere et fordyrende og unødvendig mellomledd.

Enkelte type saker kan i utgangspunktet ikke undergis offentlig skifte; f.eks. ved fullt særeie og i samboertilfeller.

Andre saker kan kanskje løses på annet vis, f.eks. gjennom en begjæring om tvangssalg av bolig.

2. Forbered deg på hvilke forhold det er aktuelt å tviste om og hvilke du skal la ligge:

Rettslig prosess er dyrt. Dette gjør at det ofte ikke er regningssvarende å forfølge mindre verdier gjennom rettslig prosess, herunder som skiftetvist.

Av samme grunn, kan det være hensiktsmessig å fremsette det du oppfatter som et gunstig forlikstilbud tidlig i prosessen. Dette kan være avgjørende for tilkjennelse av sakskostnader, dersom saken kommer så langt.

3. Forbered deg – utarbeid en skifteskisse:

Lykken smiler til den forberedte. Det lønner seg å være godt forberedt til saksforberedende møter og andre møter i regi av retten (eller bobestyrer). Ofte kan det være hensiktsmessig å utarbeide en skifteskisse som viser ditt syn på verdien av felleseiemidler og hvordan eiendeler skal fordeles.

4. Innhent opplysninger:

I forlengelse av punkt 3 over, er det hensiktsmessig å innhente opplysninger. Du har også krav på opplysninger om din ektefelles økonomiske situasjon, og du kan ofte be om opplysninger direkte, f.eks. overfor banker, skatteetaten mm. Se ekteskapsloven § 39.

5. Få hjelp fra en spesialisert advokat:

Det siste rådet er kanskje ikke så overraskende når det kommer fra en advokat, men dette mener vi virkelig:

Skiftesaker kan være kompliserte. Rettsfeltet inneholder et omfattende begrepsapparat, f.eks. felleseie/særeie, sameie /eneeie, skjæringstidspunkt, gjeldsavleggelsen mm. som det er vanskelig å få oversikt over. (Det hender faktisk ikke så helt sjelden at både advokater og dommere kan blande sammen begrepen…)
En skiftesak kan ofte angripes på ulikt vis og det kreves ofte god juridisk innsikt både for å ikke trå feil, og for å sørge for å få den best mulig ut av skiftet. Et velment råd er derfor å innhent juridisk bistand fra en skilsmisseadvokat.

Om forfatteren:

Denne artikkelen er skrevet av advokat Svein Jervell.

Svein har omfattende erfaring med skifterett, og arbeider jevnlig med boer under offentlig skifte.

Ønsker du advokathjelp?

Kontakt osstelefon 21 37 80 00