web
analytics

Grensen mellom barnefordeling og barnevern

av | feb 29, 2016 | Barnefordeling, Barnevern

Det er mange som kontakter oss med spørsmål om hva som er barnefordeling og hva som er barnevern. Felles for begge er at sakene handler om barn, men utover det er forskjellene store. Nedenfor vil jeg forsøke på en enkel måte å beskrive de viktigste forskjellene.

1. Barnevern

Barnevernet er en statlig instans som skal passe på at alle barn som bor i Norge får den fysiske og psykiske omsorgen de til enhver tid trenger.

Dersom barnevernet får beskjed om at et barn ikke får nødvendig omsorg, skal barnevernet undersøke saken. Når undersøkelsen er avsluttet kan barnevernet enten avslutte saken, de kan sette inn tiltak i familien, eller de kan fremme sak om omsorgsovertakelse for barnet.

Dersom barnevernet er tilstrekkelig og kvalifisert bekymret for omsorgen og de fremmer sak om omsorgsovertakelse innebærer det at barnevernet mener barnet må bo i fosterhjem for å få nødvendig omsorg. Barnet å flyttes bort fra sine biologiske foreldre.

En sak om omsorgsovertakelse må prøves rettslig, og den starter i Fylkesnemnda.

Vinner barnevernet frem med saken, vil mor og far miste omsorgen for sitt barn, og barnet vil bli flyttet til et fosterhjem. Biologiske foreldre får i saker der de mister omsorgen som regel et minimum av samvær, ofte ikke mere enn et par timer noen ganger i året. Det vil ikke bli lagt opp til overnattingssamvær, feriesamvær mv.

I barnevernssaker er det altså et statlig organ på den ene siden, og foreldre på den andre siden. Det er ikke to foreldre som er uenige om fast bosted eller samvær. Barnevernet tar i utgangspunktet ikke stilling til fordelingen av et barn mellom mor og far, hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær det skal være.

2. Barnefordeling

En barnefordelingssak er mellom mor og far. Den omhandler som regel hvor et barn skal bo fast, hvor mye samvær det skal være med den forelderen barnet ikke bor fast hos eller om barnet skal bo like mye begge steder.

Som det fremkommer ovenfor under punkt 1 er ikke dette noe barnevernet tar stilling til.

Barnevernet vil kun involvere seg i en sak/overfor en familie dersom det er bekymring for om et barn har den omsorgen det trenger. I noen tilfeller ser vi at konfliktnivået mellom mor og far vedvarende er så høyt at det er skadelig for barn og vokse opp i sin familie. I disse tilfellene vil barnevernet kunne vurdere omsorgsovertakelse og flytting til fosterhjem.

En barnefordelingssak står mellom mor og far, og den kan løses ved avtale, utenrettslig forlik, rettslig forlik eller dom. Dersom saken bringes inn for rettslig behandling vil det være tingretten som behandler saken i første instans.

3. Barnefordeling og barnevernrett i samme sak

Det er ikke uvanlig at en eller begge foreldre, eventuelt venner, familie el på den ene siden, sender inn bekymringsmeldinger til barnevernet fordi man mener barnet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt når det er hos den andre forelderen.

I noen tilfeller er dette selvsagt helt på sin plass, men det kan være greit å vite at barnevernet ikke kan avgjøre om et barn skal bo hos mor eller far.

I noen saker blir barnevernet så bekymret for omsorgen hjemme hos enten mor eller far, at det vil kunne fremme sak om omsorgsovertakelse dersom man ved avtale eller dom kommer frem til at barnet skal bo fast hos den foreldren barnevernet mener ikke kan ivareta barnet. Barnevernet har i disse sakene ofte fått ganske god kjennskap til både mor og far, og de vil kunne være et sentralt vitne under en rettsak i en barnefordelingssak.

Merk likevel at i de aller fleste barnefordelingssaker, skal barnevernet holdes utenfor.