web
analytics

Endringer av barneloven

okt 20, 2016 | Generelle temaer

Regjeringen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne fremla den 23.09.16 forslag til endringer av barneloven av 1981 ved Prop. 161 L (2015–2016) – Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap).  Lovforslaget fremmes for å bidra til å fremme regjeringsplattformens målsetning om likestilt foreldreskap.

 Forfatter: Advokat Maria Cabrera Stråtveit

Regjeringen ønsker å legge til rette for at begge foreldrene skal ha mulighet til å være likeverdige omsorgspersoner, både under samliv, ved samlivsbrudd og når foreldrene aldri har bodd sammen. Tiltakene som foreslås er:

  • Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen
  • Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder.
  • Det innføres meglingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte.
  • Felles foreldreansvar også for dem som ikke bor sammen.
  • Tiltak mot samværshindring

Delt bosted

Barneloven er i dag nøytral med tanke på hvilken bostedsordning som skal gjelde når foreldre ikke bor sammen. Det ble i høringsrunden fremmet to alternative forslag vedrørende delt bosted. Det ble foreslått at delt bosted skulle være lovens utgangspunkt slik at det automatisk skulle være delt bosted etter samlivsbrudd. Det andre alternativet som ble foreslått var at delt bostedsordningen kommer først i lovteksten, som eksempel på èn av ordningene som foreldrene kan avtale. Det første alternativet fikk massiv kritikk i høringsrunden og regjeringen fremmer i lovproposisjonen forslag om å fremheve delt bosted i lovteksten, ved at delt bosted er lovens første alternativ for bostedsløsning etter samlivsbrudd. Det foreslås videreført at barneloven er nøytral med tanke på hvilken bostedsløsning som velges.

Flytting med barn

Regjeringen foreslår at dagens ordning med seks ukers varslingsplikt ved flytting utvides til tre måneder. I tillegg foreslås det at det innføres meklingsplikt ved uenighet om flytting. Det foreslås videreført at det vil være den av foreldrene som har barnet fast bosatt hos seg, som har det avgjørende ordet dersom foreldrene ikke kommer til enighet om barnet skal flytte. Med mindre det foreligger rettsavgjørelse som sier at barnet skal ha fast bosted hos den andre forelderen.

Felles foreldreansvar

I dag er lovens utgangspunkt delt foreldreansvar når foreldre bor sammen når barn blir født. Mens mor etter någjeldende barnelov har foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke bor sammen når barnet blir født. Regjeringen foreslår at lovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar også for foreldre som ikke bor sammen.

Tiltak mot samværshindring

Det foreslås forbedringer av reglene om tvangsbot ved at disse klargjøres og forenkles. I tillegg foreslås det å flytte innkrevingen av samværsbøtene fra namsmannen til Statens Innkrevingssentral for å effektivisere innkrevingen. Det foreslås også nye regler for mekling i saker om samværshindring. Det fremmes som målsetning at konfliktnivået reduseres samtidig som det legges til rette for dialog mellom foreldrene for å forebygge hindring av samvær.

Oppdatering pr 31.03.2017.

Lovendringene er nå vedtatt. Ikrafttredelsestidspunkt er foreløpig ikke kjent.