web
analytics

FAQ

sep 20, 2014

På denne siden har vi samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om skilsmisse og barnefordeling

Separasjon og skilsmisse

Oppløsning av ekteskap

Må begge ektefellene samtykke for at det skal innvilges skilsmisse?

 • Nei, Hvis det bare er den ene av ektefellene som ønsker skilsmisse, har han eller hun likevel rett til å bli skilt, selv om den andre ektefellen er uenig

Når begynner seperasjonen å løpe?

 • Seperasjonen begynner å løpe fra tidspunktet da den ene ektefelle begjærer seperasjon. Ektefellene må være separert i minimum 1 år før skilsmisse kan tas ut
 • Begjæring om seperasjon fremsettes til fylkesmannen. Virkningen av seperasjon og skilsmisse inntrer den dagen fylkesmannen innvilger seperasjon/skilsmisse

Er det mulig å forkorte separasjonstiden hvis begge samtykker?

 • Nei, minimumsperioden som man må være separert er 1 år, selv om begge ønsker å avslutte ekteskapet umiddelbart

Kan jeg kreve umiddelbar skilsmisse siden min ektefelle har vært utro, har stjålet fra meg eller lignende?

 • Nei. Det er kun mulig å få umiddelbar skilsmisse ved dom i de virkelig alvorlige tilfellene. En ektefelle kan etter loven kreve skilsmisse hvis den andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna eller med viten og vilje har utsatt dem for alvorlig mishandling. Det samme gjelder dersom ektefellen har opptrådt på en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for slik atferd.

Kan jeg inngå nytt ekteskap mens jeg er separert?

 • Nei. Nytt ekteskap er betinget av at partene er skilt på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Ekteskapet består helt frem til skilsmissen, og det er derfor først ett år etter seperasjonen er tatt ut at ektefellene har anledning til å inngå nytt ekteskap.

Hvilken praktisk virkning har det for meg å være separert?

 • De sentralen virkningene av seperasjon er adgangen til å kreve skilsmisse etter ett år, rett til å kreve deling, samt bortfall av rådighetsinnskrenkninger i særeie. Ektefelles rett til arv og uskiftet bo faller også bort.
 • Tidspunktet for seperasjon er det som senere utgjør «skjæringstidspunktet» for den formue og gjeld som skal med i skifteoppgjøret, med mindre samlivsbruddet inntrådte på et tidspunkt

Bolig og innbo

Hvordan og når skal våre eiendeler og midler deles?

 • Hver av ektefellene kan kreve deling av felleseiet når søknad om seperasjon er godkjent. Det finnes flere forhold som medfører at deling kan foretas, men disse er mindre praktiske og må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.
 • Ektefellene står fritt til å avtale hvordan eiendeler og midler skal fordeles. Dersom man ikke kommer til enighet vil det imidlertid være reglene i ekteskapsloven som regulerer fordelingen. Hovedregelen er at ektefellenes samlede formue skal deles likt. Til dette kommer imidlertid unntaket om skjevdeling, samt det faktum at særeiemidler ikke omfattes av «partenes samlede formue».

Hvem skal overta boligen?

 • Det er i utgangspunktet opp til partene å avgjøre hvem som skal overta boligen eller om boligen skal selges. En part kan ha rett til å overta boligen dersom det foreligger «særlige grunner», herunder for eksempel at den ene part skal ha fast bosted for barna, at den ene part har spesiell tilknytning til boligen eller andre forhold som vil gjøre det særlig vanskelig for en part å flytte fra boligen.

Kan min ektefelle kreve å bo i vår felles bolig mens vi er separert?

 • Ja, begge parter som er medeier av boligen kan bli boende inntil skifteoppgjøret er gjennomført.

Hvordan finner vi boligens verdi?

 • Partene står i utgangspunktet fritt til å fastsette verdien på boligen. Vår erfaring er imidlertid at det ofte er her partene ikke klarer å bli enige. Hvis verdifastsettelsen ikke er forhåndregulert i avtale eller ektepakt, anbefaler vi at ektefellene blir enige om en megler som fastsetter verdien, eller at hver av ektefellene innhenter hver sin verdivurdering, og man møtes på midten av disse to vurderingene.

Vi klarer ikke å bli enige om skifteoppgjøret, hva gjør vi?

 • Hvis partene ikke klarer å komme til enighet, er alternativet at en av partene tar ut begjæring om offentlig skifte. Dette betyr at skifteoppgjøret behandles i tingretten av en bobestyrer. Dette er en kostbar og tidskrevende prosess, og det anbefales på det sterkeste at partene forsøke å komme til enighet utenomrettslig.

Kan jeg kreve ektefellebidrag?

 • Ektefellebidrag

Jeg er flyttet ut av boligen, har jeg noen økonomiske krav mot min tidligere ektefelle?

 • Ja, den av ektefellene som flytter ut, kan kreve husleie fra den som blir boende i ektefellenes felles bolig, i tråd med sin eierandel. Leien beregnes ut ifra markedspris, og løper fra det tidspunktet kravet fremsettes.

Felles barn

Må man til mekling før man kan ta ut seperasjon?

 • Ektefeller med felles barn under 16 år, skal ved søknad om separasjon eller skilsmisse vedlegge gyldig meklingsattest ved sin søknaden til fylkesmannen.

Hvor foregår meklingen?

 • Mekling foregår ved ditt lokale familievernkontorene, som er et kontor drevet av kommunen. Familievernkontoret utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd. Dette gjelder både gifte og samboere, og foreldre som vil reise sak for domstol etter barneloven. Mekling ved familievernkontoret er gratis, men det kan ofte være noe ventetid for å få time.
 • Du finner en oversikt over familievernkontorene på denne siden.
 • Meklingen kan også gjennomføres privat ved en godkjent megler. Prisen vil avhenge av den enkelte aktør.