web
analytics

«Barnefordeling 50-50»: Hva er reglene for delt bosted?

okt 1, 2014

Forfatter: Advokat Maria Cabrera Stråtveit

DELT BOSTED FOR BARN ETTER SKILSMISSE (50-50 VED BARNEFORDELING)

Det blir stadig mer og mer vanlig med delt bosted også kalt fast bosted hos begge foreldrene, eller «50-50 fordeling». I disse begrepene ligger det at begge foreldrene har fast bostedskompetanse etter barnelovens § 37.

En 50-50 ordning med delt bosted betyr at foreldrene i fellesskap må ta alle avgjørelser vedrørende omsorgen for barnet herunder avgjørelser vedrørende barnehage, fritidsaktiviteter, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser vedrørende barnets dagligliv. Delt fast bosted påkrever med andre ord mye og godt samarbeid mellom foreldrene.

Delt bosted forutsetter i utgangspunktet at foreldrene blir enige og inngår avtale om at deres barn skal ha delt bosted.

Vi har laget en mal / eksempel på avtale om delt bosted som du kan laste ned på denne siden.

Delt bosted som utgangspunkt

Det har vært drøftet av lovgiver ved Ot.prp. 104 (2008-2009) hvorvidt delt bosted burde være barnelovens utgangspunkt og hovedregel, slik som i vårt naboland Sverige.  Flertallet i utvalget og et stort flertall av høringsinstansene mente at barneloven ikke bør ha noe utgangspunkt om barnets bosted. Mange av høringsinstansene uttaler at delt bosted kan være en bra løsning for barn dersom visse forutsetninger er til stede. Det ble vedtatt en snever adgang for domstolene til å idømme delt bosted dersom det foreligger særlige grunner, jf bl § 36 annet ledd.

Når er det aktuelt å idømme delt bosted?

Lovgiver har kommet med flere forutsetninger for når det kan foreligge særlige grunner slik at det er aktuelt å idømme delt bosted mot en av foreldrenes vilje:

«Foreldrene må bo i nær geografisk avstand, barnet må kunne opprettholde kontakt med venner og fritidsaktiviteter fra begge hjem, foreldrene må kunne samarbeide godt om barnet og ikke ha et høyt konfliktnivå, og barnet må selv trives med en slik ordning». I tillegg ble det vist til forskning som viser at de minste barna er særlig sårbare og trenger stabilitet. Det ble derfor uttalt at det ikke er aktuelt å idømme delt bosted for barn under 7 år.

Domstolene har ikke fattet mange avgjørelser hvor det er idømt delt bosted mot en av foreldrenes vilje siden regelen trådte ikraft den 1. juli 2010.

Foreløpig har det ikke vært fattet noen avgjørelser av Høyesterett.

Det foreligger en avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett avsagt den 11.03.2013 hvor lagmannsretten idømte delt bosted mot en av foreldrenes vilje. Lagmannsretten vurderte i denne saken at den omstendighet at foreldrene bodde nært hverandre, at delt bosted hadde vært praktisert i lang tid, at barna fungerte bra, og at det barnet som har uttalt seg ga utrykk for at den eksisterende ordningen burde fortsette, utgjorde særlige grunner, jf. barneloven § 36 annet ledd som tilsa at forholdene i utgangspunktet lå godt til rette for delt bosted. Spørsmålet var om foreldrekonflikten var av en slik art at det ikke burde idømmes delt bosted, men lagmannsretten kom til at så ikke var tilfelle. At det ene barnet var under syv år (seks år og en måned), var etter lagmannsrettens oppfatning ikke i en sak som dette til hinder for idømmelse av delt bosted, slik som lovgiver uttaler i forarbeidene til bestemmelsen.

Folkeregistrert adresse ved 50-50 ordning?

Etter barneloven krever en flytting og dermed endring av barnets folkeregistrerte adresse begge foreldrenes samtykke. Dessverre lar det seg imidlertid ikke gjøre å folkeregistrere barn med fast bosted på to adresser.

Selv om barn har fast bosted på to adresser kan barnet kun ha en folkregistrert adresse. Dette fører dessverre til at den av delt bostedsforeldrene som også har barnet folkeregisteret hos seg i praksis kan flytte med barnet og få folkeregistert barnet på ny adresse slik at barnet også kan begynne på ny skole uten den andre fast bostedforelderens samtykke.

Lovgiver påpekte i 2008 at folkeregistrering bedre må tilpasses barneloven slik at ikke delt bosteds forelder ikke like lett kan gå utover sin kompetanse, som etter dagens ordning. Etter det vi kjenner til arbeides det fortsatt med dette.

Det er viktig å reagere raskt dersom en delt bosteds forelder går utover sin fast bostedskomeptanse og flytter med barnet uten den andre faste bostedsforelderens samtykke. I slike tilfeller kan retten avsi en rask midlertidig avgjørelse. (For oversikt over reglene for midlertidige avgjørelse og barnefordeling i rettsystemet, se denne artikkelen.

Økonomiske konsekvenser ved delt bosted

Delt bosted får flere økonomiske konsekvenser herunder vedrørende barnebidrag, utvidet barnetrygd og særfradrag.

Dersom foreldrene ikke blir enige om annet kan den med lavest inntekt kreve at den av foreldrene med høyeste inntekt betaler et beløp i barnebidrag til den med den laveste inntekten. Foreldre med barn som har delt bosted får en ekstra barnetrygd på deling. I tillegg har foreldre med delt bosted rett til at særfradraget til enslige foreldre deles med en halvpart på hver av foreldrene.

For mer informasjon om økonomiske konsekvenser ved avtaler og avgjørelser om barnefordeling se: Økonomiske konsekvenser av avtaler og avgjørelser om barnefordeling.

Advokatbistand ved barnefordeling?

This article was written by lawyer Maria Cabrera Stråtveit in DALAN Advocates. Attorney Stråtveit has worked as a lawyer focusing on divorce matters and parental disputes since 2009.

For legal advice, contact us today by phone

(+47) 21 37 80 00

Or read more about what our lawyers can assist with on this page.

Advokat Maria Cabrera Stråtveit

Send forespørsel om advokathjelp i skjemaet under:

Kontakt advokat

9 + 7 =