web
analytics

Barnets beste ved barnefordeling

sep 22, 2014

Av advokat Maria Cabrera Stråtveit

Hva ligger i prinsippet om «Barnets beste»?

Alle avgjørelser som vedrører barn og saker som har med barn å gjøre, enten det er snakk om barnevernssaker eller foreldretvister / barnefordelingssaker, skal avgjøres etter en samlet og konkret vurdering av hva som er “barnets beste”.

Barnets beste-prinsippet er en grunnsetning både i norsk lovgivning og i internasjonale konvensjoner.

Barnekonvensjonen - fnI FNs barnekonvensjon artikkel 3. 1 uttales:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

I barnelovens § 48 fastslås det:

«Avgjerder om foreldreansvar, om kvar barnet skal bu fast og om samvær, og handsaminga av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet».

Videre fremgår det av barnelovens § 43 i forhold til samvær at retten ikke skal idømme samvær dersom samvær ikke vil være til barns beste. Denne bestemmelsen tar særlig sikte på å ramme overgrepssituasjoner i form av psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep eller fare for slike.

Det skal alltid foretas en konkret helhetsvurdering av hva som er det enkelte barns beste.

Ved denne vurderingens spiller alle momenter som er av betydning for det aktuelle barnets beste inn. De mest relevante momentene som går igjen ved rettsavgjørelser om barns bosted og samvær er hensynet til tilknytning til foreldrene, foreldrenes egnethet/personlige egenskaper, miljø/ status quo, best samlet foreldrekontakt/konfliktnivå og barnets mening. Se barnefordeling i rettsapparatet for mer ufyllende informasjon om hva momentene ved barnets beste vurderingen innebærer.

Barns rett til å bli hørt er et utsalg av barnets beste-prinsippet i spørsmål om hvor barnet skal bo og hvor mye samvær barnet skal ha med foreldrene.

Ved barnekonvensjonen art 12 kreves det at medlemslandene «skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»

I barneloven §31 heter det:

« Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er.»

Se også vår artikkel om barns rett til å bli hørt.

Et annet utslag av barnets beste-prinsippet er at barnefordelingsadvokater også må ha dette perspektivet i minne. Det er ikke kun snakk om å fremme forelderens egne ønsker. For å få til et godt resultat må man se forelderens ønsker opp mot hvilken løsning som er barnets beste og hvordan domstolene vil vurdere hva som er barnets beste, og legge en realistisk strategi ut fra dette. Det er viktig at vi barnefordelingsadvokater har et bevist forhold og tar på alvor det ansvaret vi har for å fremme barnets beste i hver enkelt sak.

Advokathjelp ved barnefordeling?

Om forfatteren

Denne artikkelen er skrevet av advokat Maria Cabrera Stråtveit. Maria er en av våre barnerettsadvokater.

For bistand fra advokat Maria eller en av våre øvrige advokater, fyll ut skjemaet nedenfor.

lawyer Maria Cabrera Straatveit

VIL DU HA HJELP FRA EN AV VÅRE ADVOKATER?

VI HJELPER DEG MED SKILSMISSE, BARNEFORDELING OG ANDRE FAMILIERETTSLIGE SPØRSMÅL!

Ring oss på telefon 21378000, eller fyll ut skjemaet under

Send forespørsel om advokathjelp i skjemaet under:

Kontakt advokat

14 + 2 =