web
analytics

Barnefordeling – Hovedside

mai 5, 2014

Barnefordeling

Ved de fleste skilsmisser og samlivsbrudd ønsker begge foreldrene å ha hovedansvar for barna videre.

Selv om mange foreldre klarer å etablere mer eller mindre frivillige ordninger i forbindelse med skilsmissen, er det også svært mange som sliter med å få til en barnefordeling som begge kan akseptere. Noen ganger må rettsapparatet tas i bruk.

På disse sidene vil vi arbeide med å få lage oversikt over alle de sentrale spørsmålene som dukker opp i forbindelse med foreldreansvar og barnefordeling.

Barnefordeling er en felles betegnelse på de viktigste spørsmålene som dukker opp i forbindelse med et samlivsbrudd der paret hadde felles barn.

Dette gjelder:

  • Hvem skal ha foreldreansvar for barnet
  • Hvor skal barnet bo fast
  • I hvilken grad skal den forelderen som ikke har barnet boende hos deg ha rett til samvær

Foreldreansvar

Foreldreansvaret er et helt sentralt begrep innen barneretten. Foreldreansvaret gir forelderen rett – og plikt – til å treffe avgjørelser i personlige forhold for barn, for eksempel spørsmål om hvor valg av barnehage eller skole, medisinske forhold, deltagelse i idrett og ellers generell barneoppdragelse. Foreldreansvaret gir derfor forelderen avgjørende myndighet til å påvirke barnets hverdag.

Siden foreldreansvaret i så stor grad vil påvirke barnets oppvekst, er det et selvsagt krav at foreldreansvaret etter barneloven skal «utøves ut frå barnet sine interesser og behov». (Barneloven § 30.) Like selvsagt er det at den samme bestemmelsen gir barnet krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret.

Barnets faste bosted – daglig omsorg for barnet

Den daglige omsorgen for barnet henger naturlig nok sammen med barnets hvor barnet bor. Det vanligste er at barnet har fast bosted hos mor eller far. Fast bosted kombineres videre som hovedregel med at den andre forelderen har samværsrett med barnet.

Det er også mulig å avtale eller få dom på at barnet skal bo like mye hos begge foreldrene. Dette kalles delt bosted.

Barnefordeling i domstolene

Foreldrene har avtalefrihet med tanke på å gi barnet fast bosted hos den ene, eller delt bosted ved en 50-50 løsning. Dersom foreldrene ikke kommer til enighet kan saken bringes inn for de ordinære domstolene, som kan fatte avgjørelser om foreldreansvar og bosted.

Daglig omsorg

Det følger av barneloven kapittel 5 at spørsmålet om foreldreansvar og hvem som skal ha den daglige omsorgen for barn ved uenighet mellom foreldrene kan avgjøres av domstolene. I søksmål om disse spørsmål kan retten etter lovens § 38 første og annet ledd også treffe en midlertidig avgjørelse, som gjelder frem til det foreligger rettskraftig dom.

Foreldreansvar

I en dom fra 2002 uttalte Høyesterett at «I dag er regelen ved samlivsbrudd således felles foreldreansvar med mindre særlige grunner tilsier at den ene av foreldrene bør ha foreldreansvaret alene. En mor eller far vil ikke få foreldreansvaret alene bare fordi vedkommende motsetter seg felles foreldreansvar. Avgjørelsen må treffes ved en konkret vurdering hvor det enkelte barns interesser og behov står i fokus.»