web
analytics

Avtale om delt bosted (dokumentmal / eksempel)

okt 5, 2014

De fleste med delt bosted inngår avtale om delt bosted. Domstolen har kun en snever adgang til å idømme delt bosted mot en av foreldrenes vilje.

Vil du ha en nærmere beskrivelse av reglene for delt bosted, se denne artikkelen. 

Det er viktig å utforme en grundig avtale tilpasset den enkelte families behov. Nedenfor følger et eksempel på hvordan en avtale om delt bosted kan se ut. I eksemplet nedenfor er barnet hos foreldrene annenhver uke fordelt på partalls- og oddetallsuker med bytte av partalls- og oddetalsuker annethvert år. Ved en slik fordeling vil bursdager og bevegelige helligdager fordeles rettferdig mellom foreldrene tilnærmet annet hvert år

Eksempel:

AVTALE OM DELT BOSTED FOR BARN

Denne avtale er inngått mellom XX (heretter mor) og  XX (heretter far).

Mor og far har felles for foreldreansvar for XX (heretter barnet).

Barnet skal bo fast hos begge sine foreldre, herunder være halve tiden hos hver.

Barnet skal være hos far oddetallsuker og mor partallsuker annethvert år. I 2013 skal barnet være oddetallsuker hos far og partallsuker hos mor. I 2014 skal barnet være oddetallsuker hos mor og partallsuker hos far osv.

Ferier defineres som skolens ferier, og fordeles mellom mor og far slik:
Vinterferien 2013 er barnet hos mor, vinterferien 2014 er barnet hos far, osv.

Påskeferien deles mellom mor og far. I 2013 skal barnet være hos far første halvdel av påsken, og hos mor andre halvdel av påsken. I 2014 skal det være motsatt, osv.

Mor og far har begge rett til 3 ukers sammenhengende sommerferie med barnet. De har førstevalg på hvilke uker de skal ha hvert annet år. I 2013 har mor førstevalg av uker, i 2014 har far førstevalg av uker. Valg av uker må gjøres innen 1. april inneværende år. Dersom denne fristen ikke overholdes, vil retten til å velge uker gå over på den andre.

Høstferien 2013 skal barnet være hos far, høstferien 2014 skal barnet være hos mor, osv.

Julen løper fra 22. desember og til skolestart. Julen deles mellom mor og far med bytte 27. desember. Julen 2013 skal barnet være hos far 22. – 27. desember og hos mor fra 27. desember til skolestart. Motsatt i 2014 osv.

Bursdager og bevegelige helligdager feires der hvor barnet er i henhold til denne avtalen.
Både mor og far vil hjelpe hverandre i forhold til å være barnevakt dersom det er påkrevet. De vil videre etter beste evne forsøke å ha god kommunikasjon om forhold som berører barnet.

Barnet kan ta med seg utstyr og annet mellom hjemmene.

Det er en forutsetning for denne avtale at foreldrene bor i nærheten av hverandre og innen samme kommune.

Sted:,     dato:

XX (mor)                                                                                                                                  XX (far)

……………………                                                                                                            …………………………